Algemene voorwaarden Brug-denemarken-zweden

E-mail: info@ferryticket.nl
Website: https://brug-denemarken-zweden.info

Definities
1. Brug-denemarken-zweden: Phimosa Beheer BV, gevestigd te Baarn onder KvK nr. 32107965.
2. Klant: degene met wie Brug-denemarken-zweden een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Brug-denemarken-zweden en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Brug-denemarken-zweden.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
1. Alle prijzen die Brug-denemarken-zweden hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige
kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Brug-denemarken-zweden hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
gemaakt, kan Brug-denemarken-zweden te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door Brug-denemarken-zweden een totaalbedrag als richtprijs overeen,
tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. Brug-denemarken-zweden is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Brug-denemarken-zweden de klant tijdig te laten weten
waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
7. Brug-denemarken-zweden heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Brug-denemarken-zweden prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Brug-denemarken-zweden op te zeggen indien hij niet
akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
1. Brug-denemarken-zweden mag bij het aangaan van de overeenkomst een betaling van 100% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen vooruit te hebben voldaan.
3. Eventuele betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Brug-denemarken-zweden de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in
gebreke hoeft te stellen.
4. Brug-denemarken-zweden behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke
betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Brug-denemarken-zweden gerechtigd de wettelijke
rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor
handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een
maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Brug-denemarken-zweden.3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Brug-denemarken-zweden zijn verplichtingen opschorten totdat de klant
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Brug-denemarken-zweden op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Brug-denemarken-zweden, dan is
hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Brug-denemarken-zweden te betalen.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:
de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoers, tolticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14
kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af
te zien
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@ferryticket.nl, indien gewenst met
behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Brug-denemarken-zweden, https://brug-denemarken-
zweden.info, kan worden gedownload.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Brug-denemarken-zweden te
verrekenen met een vordering op Brug-denemarken-zweden.
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Brug-denemarken-zweden die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Brug-denemarken-zweden de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Brug-
denemarken-zweden enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
Uitvoering van de overeenkomst
1. Brug-denemarken-zweden voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uit.
2. Brug-denemarken-zweden heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten
door derden.


3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Brug-denemarken-zweden tijdig kan beginnen aan de uitvoering van
de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Brug-denemarken-zweden tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Brug-denemarken-zweden.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Brug-denemarken-zweden de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Brug-denemarken-zweden redelijkerwijs verlangde
informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op,
dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Brug-denemarken-zweden tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
Brug-denemarken-zweden geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door Brug-denemarken-zweden geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Brug-denemarken-zweden daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Brug-denemarken-zweden uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen
hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Brug-denemarken-
zweden in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Brug-
denemarken-zweden gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Brug-denemarken-zweden.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Brug-denemarken-zweden ook daadwerkelijk
(tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Brug-denemarken-zweden een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Brug-denemarken-zweden
verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Brug-denemarken-zweden
1. Brug-denemarken-zweden is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Brug-denemarken-zweden aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade
die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Brug-denemarken-zweden is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.4. Indien Brug-denemarken-zweden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Brug-denemarken-zweden vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Brug-denemarken-zweden toerekenbaar tekortschiet
in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis,
de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Brug-denemarken-zweden niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat Brug-denemarken-zweden in verzuim is.
3. Brug-denemarken-zweden heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Brug-denemarken-zweden
kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen
niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Brug-denemarken-
zweden in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Brug-denemarken-zweden kan
worden toegerekend in een van de wil van Brug-denemarken-zweden onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming
van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming
van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Brug-denemarken-zweden kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Brug-denemarken-zweden 1 of meer verplichtingen naar de
klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Brug-denemarken-zweden er weer aan kan
voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Brug-denemarken-zweden is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het
als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Brug-denemarken-zweden is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Brug-denemarken-zweden zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Brug-denemarken-zweden.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Brug-denemarken-zweden bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Brug-denemarken-zweden is gevestigd / praktijk houdt / kantoor
houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.
Opgesteld op 01 januari 2022.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Telefoon

T. +31 (0) 88 023 69 00

Bereikbaar van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur

of email naar

info@ferryticket.nl

© 2016 - 2022 Brug van Denemarken naar Zweden | sitemap | rss